Údaje farnosti

Dôležité práce na farskom kostole

1771    postavený jednoloďový kostol, zasvätený sv. Jánovi Nepomuckému
            hlavným donátorom stavby kostola i zriadenia farnosti bol gróf Ján Illesházy
1792    postavený prvý organ, prevezený z dubnického kostola v kaštieli
1797    do veže kostola bol daný prvý zvon, postupne pribudli tri ďalšie
1825    na pôvodný oltár bol umiestnený obraz sv. Jána Nepomuckého      
1829    na bočný oltár bol daný obraz Nepoškvrneného počatia Panny Márie
1840    bolo zhotovené nové tabernákulum
            prevedené vybielenie interiéru kostola
1843    zhotovenie nového oltára so sochou sv. Jána Nepomuckého
1872    na hlavný oltár boli dané tri obrazy
1876    maľovka interiéru kostola i zreštaurovanie hlavného i bočných oltárov
1884    oprava veže kostola
1888    na bočný oltár bola umiestnená socha Lurdskej Panny Márie
1900    vznikol veľký požiar, zničená bola veža kostola i zvony
1903    na chór bol daný nový organ z výroby Jána Riegera z Budapešti
1913    do chrámu boli dobudované bočné lode
            do bočných lodí boli postavené oltár Božského Srdca a oltár Panny Márie
1923    prevedená generálna rekonštrukcia kostola
1924    výmena starého hlavného oltára za nový
1927    vybudovaná bola nová kazateľnica a spovednica
1931    prevedená generálna oprava veže
1935    maľovka fresiek na strop kostola
1943    postavený nový organ firmou Važanského z Nitry
1968    postavená nová farská budova
            obnova fasády kostola
1972    premaľovanie strechy kostola
            maľovka interiéru kostola
1976    nová dlažba kostola, nová fasáda kostola
            výmena lavíc, výmena krížovej cesty
1977    nový drevený betlehem
1986    v areály kostola bola prevedená výsadba smrekov a jedlí
1993    prevedená generálna oprava kostola
            vymaľovanie interiéru kostola, zreštaurovanie fresiek
            zreštaurovanie hlavného i bočných oltárov
            položenie mramorovej dlažby v presbytériu
1995    prístavba sakristie, zavedenie vody do sakristie
1996    položenie mramorovej dlažby do lodí kostola
            prístavba prístreškov nad vchodmi do kostola
            vybudovanie hygienického zariadenia
1997    výmena strešnej krytiny na veži
            oprava múriku okolo kostola
            vybudovanie parkoviska pri kostole
            elektrifikácia zvonov
            zavedenie plynu do kostola
1998    výmena strechy kostola
            položenie zámkovej dlažby okolo kostola
            nočné osvetlenie kostola
2000    výmena okien v lodi kostola
2001    boli vykonané sanačné práce proti vlhkosti  kostola
            do kostola boli uložené nové lavice
            vybudované boli kovové mreže, deliace emporu od lode kostola
2002    prevedená oprava organu a maľovka interiéru kostola
2003    prevedená výmena osvetlenia interiéru kostola
            výmena okien v sanktuáriu
            výmena schodov na chór a vežu
2008    zhotovený nový rapkáč
2010    vyhotovenie novej fasády exteriéru kostola
            vyhotovenie novej strešnej krytiny na farskej budove
2011    presvetlenie areálu kostola výrubom niekoľkých drevín
            zateplenie a nová fasáda na farskej budove

2013    prevedená nová fasáda na exteriéry filiálneho kostolíka na Dúbrave
            výmena nových okien na Dúbrave
2016    inštalovanie ústredného plynového kúrenia a s tým spojená rekonštrukcia sakristie vo farskom kostole 

Niektoré dôležité udalosti vo farnosti

11. mája 1925 nitriansky arcibiskup Mons. ThDr. Karol Kmeťko, ktorý v roku 1900 bol kaplánom v Hornej Súči, udeľoval vo farskom kostole sviatosť birmovania
2. júna 1935 Mons. Andrej Hlinka, pápežský prelát a ružomberský farár posvätil pomník Michala Rešetku na cintoríne v Hlohovom
11. mája 1941 miestny farár František Rybárik posvätil pôvodnú kaplnku Panny Márie na Dúbrave
2. júla 1994 nitriansky biskup Mons. Ján Chryzostom kardinál Korec konsekroval rozšírený kostolík Sedembolestnej Panny Márie na Dúbrave
9. mája 2004 nitriansky biskup Mons. Ján Chryzostom kardinál Korec z príležitosti 150. výročia úmrtia Michala Rešetku slávil svätú omšu vo farskom kostole
8. októbra 2005 nitriansky biskup Mons. ThDr. Viliam Judák požehnal kaplnku Ružencovej Panny Márie na Vlčom Vrchu
6. júla 2008 Mons. ThDr. Ladislav Belás, opát zoborského kláštora, kanonik nitrianskej sídelnej kapituly a riaditeľ Diecéznej knižnice v Nitre slávil svätú omšu z príležitosti osláv 1. písomnej zmienky o Súči
20. júna 2009 nitriansky biskup Mons. ThDr. Viliam Judák požehnal kaplnku Lurdskej Panny Márie na Trnávke
15. mája 2011, na Nedeľu Dobrého Pastiera, sa konala slávnostná svätá omša z príležitosti 240. výročia posvätenia farského kostola a vzniku farnosti Horná Súča. Hlavný celebrant a slávnostný kazateľ - Mons. Dr. Ladislav Belás, opát Zoborského kláštora a kanonik nitrianskej sídelnej kapituly.

Kontakt

Rímskokatolícka cirkev
sv. Jána Nepomuckého
Farnosť Horná Súča

913 33 Horná Súča 250
Tel.: +421 32 6493 210
e-mail: horna.suca@nrb.sk

© 2014-2020 Fara Horná Súča. Všetky práva vyhradené.